Thông báo về bổ nhiệm Tổng giám đốc

25.03.2021
Thông báo về bổ nhiệm Tổng giám đốc

Sau cuộc họp hội đồng quản trị ngày 27/1/2021, Q・B・B đã có một số thay đổi về nhân sự trong ban điều hành công ty từ ngày 25/03 như sau:
1. Lý do thay đổi:
Nhằm trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo và tăng cường đội ngũ quản lý.

2. Nội dung thay đổi:

Tên Chức vụ mới Chức vụ
hiện tại
Hirokazu Miyake Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc
Hiroyasu Tsukamoto Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc (Giám đốc phát triển và Trưởng phòng phát triển kinh doanh)
Top